หนังสือใหม่ กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา (Ayudhya: A Pictorial Odyssey 1907 – 1920)

Go to Top