สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จากหนังสือ “สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕”

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ – สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ และคณะผู้จัดทำหนังสือ “สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕” ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ และคณะผู้จัดทำได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕” อีกด้วย