สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ เปิดตัว สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ได้จัดทำสมุดภาพ
Siam: Days of Glory (สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง)
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย