สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป พระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Go to Top